Všetko o investovaní

Podmienky používania

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len Zásady ochrany osobných údajov) sa vzťahujú na všetky informácie nachádzajúce sa na https://sk.224digitalmedia.comnázve domény, ktoré je možné získať o Používateľovi pri používaní stránky, programov a produktov.

1. VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov používajú nasledujúce výrazy:

1.1.1. "Správa stránky (ďalej len Správa)" - poverení zamestnanci na správu stránky, konajúci v mene organizácie, ktorá organizuje a (alebo) vykonáva spracúvanie osobných údajov a zároveň určuje účely spracúvania osobné údaje, zloženie osobných údajov, ktoré sa majú spracúvať, úkony (operácie) vykonávané s osobnými údajmi.

1.1.2. „Osobné údaje“ – akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo konkrétnej alebo určiteľnej fyzickej osoby (subjekt osobných údajov).

1.1.3. "Spracovanie osobných údajov" - akákoľvek akcia (operácia) alebo súbor akcií (operácií) vykonaných s použitím alebo bez použitia nástrojov automatizácie s osobnými údajmi, vrátane zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, zhromažďovania, uchovávania, objasňovania (aktualizácie, zmeny) , extrakcia, použitie, prenos (distribúcia, poskytovanie, sprístupnenie), depersonalizácia, blokovanie, vymazanie, zničenie osobných údajov.

1.1.4. „Dôvernosť osobných údajov“ je povinná požiadavka, aby Prevádzkovateľ alebo iná osoba, ktorá získala prístup k osobným údajom, zabránila ich šíreniu bez súhlasu subjektu osobných údajov alebo iného právneho dôvodu.

1.1.5. „Používateľ Stránky (ďalej len Používateľ)“ je osoba, ktorá má prístup na Stránku cez internet a Stránku používa.

1.1.6. „Cookie“ je malý údaj odoslaný webovým serverom a uložený v počítači používateľa, ktorý webový klient alebo webový prehliadač odošle webovému serveru v HTTP požiadavke zakaždým, keď sa pokúsi otvoriť stránku na príslušnej lokalite. .

1.1.7. „IP adresa“ je jedinečná sieťová adresa uzla v počítačovej sieti vybudovanej pomocou protokolu IP.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1. Používanie stránky Používateľom znamená súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami spracovania osobných údajov Používateľa.

2.2. V prípade nesúhlasu s podmienkami Zásad ochrany osobných údajov musí Používateľ prestať používať stránku.

2.3. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na stránku https://sk.224digitalmedia.com. Stránka nekontroluje a nezodpovedá za stránky tretích strán, na ktoré môže používateľ kliknúť na odkazy dostupné na stránke.

2.4. Správa stránky neoveruje správnosť osobných údajov poskytnutých používateľom stránky.

3. PREDMET ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú povinnosti Správy stránky nezverejňovať a zabezpečiť ochranu súkromia osobných údajov, ktoré Používateľ poskytne na žiadosť Správy stránky pri registrácii na stránke alebo pri iných úkonoch vykonávaných na stránke.

3.2. Osobné údaje oprávnené na spracovanie podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov poskytuje Používateľ vyplnením kontaktných, registračných a iných formulárov na Stránke.

3.3. Stránka chráni Údaje, ktoré sa automaticky prenášajú pri prezeraní reklamných jednotiek a pri návšteve stránok, na ktorých je nainštalovaný štatistický skript systému ("pixel"):

IP adresa;

informácie zo súborov cookie;

informácie o prehliadači (alebo inom programe, ktorý pristupuje k zobrazovaniu reklamy);

prístupový čas;

adresa stránky, na ktorej sa nachádza reklamný blok;

referrer (adresa predchádzajúcej stránky).

3.3.1. Zakázanie súborov cookie môže mať za následok nemožnosť prístupu k častiam stránky, ktoré vyžadujú autorizáciu.

3.3.2. Stránka zhromažďuje štatistiky o IP adresách svojich návštevníkov. Tieto informácie sa používajú na identifikáciu a riešenie technických problémov, na kontrolu zákonnosti finančných platieb.

3.4. Akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nie sú uvedené vyššie (história nákupov, používané prehliadače a operačné systémy atď.), podliehajú bezpečnému ukladaniu a nedistribúcii, s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch. 5.2. a 5.3. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

4. ÚČEL ZBERU OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ POUŽÍVATEĽA

4.1. Osobné údaje používateľa môže správa stránky použiť na nasledujúce účely:

4.1.1. Identifikácia Používateľa registrovaného na stránke pre zadanie objednávky a (alebo) uzatvorenie zmluvy o predaji tovaru na diaľku.

4.1.2. Poskytnutie prístupu Používateľovi k personalizovaným zdrojom Stránky.

4.1.3. Vytváranie spätnej väzby s Používateľom, vrátane zasielania upozornení, žiadostí týkajúcich sa používania Stránky, poskytovania služieb, spracovania žiadostí a žiadostí Používateľa.

4.1.4. Určenie polohy používateľa na zaistenie bezpečnosti, zabránenie podvodu.

4.1.5. Potvrdenie správnosti a úplnosti osobných údajov poskytnutých Používateľom.

4.1.6. Vytvorenie účtu, ak Používateľ súhlasil s vytvorením účtu.

4.1.7. Upozornenia pre používateľov webových stránok.

4.1.8. Spracovanie a prijímanie platieb, potvrdzovanie daňových alebo daňových výhod, spochybňovanie platby, určenie nároku na získanie úverového rámca Používateľom.

4.1.9. Poskytovanie efektívnej zákazníckej a technickej podpory Používateľovi v prípade problémov súvisiacich s používaním Stránky.

4.1.10. Poskytovanie Používateľovi s jeho súhlasom, aktualizácií produktov, špeciálnych ponúk, informácií o cenách, newsletterov a iných informácií v mene Stránky alebo v mene partnerov Stránky.

4.1.11. Realizácia reklamných aktivít so súhlasom Používateľa.

4.1.12. Poskytnutie prístupu Používateľovi na stránky alebo služby partnerov za účelom získania produktov, aktualizácií a služieb.

5. SPÔSOB A PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Spracúvanie osobných údajov Užívateľa sa vykonáva bez časového obmedzenia, akýmkoľvek legálnym spôsobom, a to aj v informačných systémoch osobných údajov s využitím nástrojov automatizácie alebo bez použitia takýchto nástrojov.

5.2. Užívateľ súhlasí s tým, že Správa stránky má právo prenášať osobné údaje tretím osobám, najmä kuriérskym službám, poštovým organizáciám, telekomunikačným operátorom, a to výlučne za účelom vybavenia objednávky užívateľa zadanej na stránke, vrátane doručenia Tovaru. .

5.3. Osobné údaje Užívateľa môžu byť odovzdané oprávneným štátnym orgánom len z dôvodov a spôsobom ustanoveným zákonom.

5.4. V prípade straty alebo sprístupnenia osobných údajov Správa stránky informuje Používateľa o strate alebo sprístupnení osobných údajov.

5.5. Správa stránky prijíma potrebné organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov Užívateľa pred neoprávneným alebo náhodným prístupom, zničením, úpravou, blokovaním, kopírovaním, šírením, ako aj pred iným protiprávnym konaním tretích osôb.

5.6. Správa Stránky spolu s Používateľom prijíma všetky potrebné opatrenia, aby zabránili stratám alebo iným negatívnym následkom spôsobeným stratou alebo zverejnením osobných údajov Používateľa.

6. POVINNOSTI STRÁN

6.1. Používateľ je povinný:

6.1.1. Poskytnite informácie o osobných údajoch potrebných na používanie Stránky.

6.1.2. Aktualizovať, doplniť poskytnuté informácie o osobných údajoch v prípade zmien v týchto informáciách.

6.2. Správa stránky je povinná:

6.2.1. Použite získané informácie výlučne na účely uvedené v odseku 4 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

6.2.2. Zabezpečiť, aby dôverné informácie zostali v tajnosti, neboli zverejnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Používateľa, a tiež nepredávať, vymieňať, zverejňovať alebo inak nezverejňovať prenesené osobné údaje Používateľa, s výnimkou doložiek. 5.2. a 5.3. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

6.2.3. Prijmite opatrenia na ochranu dôvernosti osobných údajov Používateľa v súlade s postupom, ktorý sa zvyčajne používa na ochranu tohto druhu informácií v existujúcich obchodných transakciách.

6.2.4. Blokovať osobné údaje týkajúce sa príslušného Užívateľa od momentu, kedy je Užívateľ alebo jeho zákonný zástupca alebo poverený orgán ochrany práv dotknutých osôb po dobu overenia kontaktovaný alebo požiadaný, v prípade odhalenia nepravdivých osobných údajov alebo nezákonného akcie.

7. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

7.1. Správa stránky, ktorá si nesplnila svoje povinnosti, zodpovedá za straty, ktoré Používateľovi vzniknú v súvislosti s nezákonným použitím osobných údajov, v súlade so zákonom, s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch. 5.2., 5.3. a 7.2. týchto Zásad ochrany osobných údajov.

7.2. V prípade straty alebo sprístupnenia dôverných informácií, správa stránok nezodpovedá, ak tieto dôverné informácie:

7.2.1. Stal sa verejným majetkom pred jeho stratou alebo zverejnením.

7.2.2. Bol prijatý od tretej strany, kým ho neprijala Správa stránky.

7.2.3. Bol zverejnený so súhlasom Používateľa.

8. RIEŠENIE SPOROV

8.1. Pred podaním žaloby na súd zo sporov vyplývajúcich zo vzťahu medzi Používateľom Stránky a Správou Stránky je povinné podať žalobu (písomný návrh na dobrovoľné urovnanie sporu).

8.2. Príjemca reklamácie do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie písomne ​​oznámi reklamácii výsledky posúdenia reklamácie.

8.3. Ak nedôjde k dohode, spor bude postúpený súdnemu orgánu v súlade s platnými právnymi predpismi.

8.4. Na tieto Zásady ochrany osobných údajov a vzťah medzi Používateľom a Správou stránky sa vzťahuje súčasná legislatíva.

9. DODATOČNÉ PODMIENKY

9.1. Administrácia stránky má právo vykonávať zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov bez súhlasu Používateľa.

9.2. Nové Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť od momentu ich zverejnenia na Webovej stránke internetového obchodu, pokiaľ nová verzia Zásad ochrany osobných údajov neustanovuje inak.

9.3. Akékoľvek návrhy alebo otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov by ste mali nahlásiť v špecifikovanej časti stránky.